Търговия на едро

 

За съюза:

 

Съюзът на търговците в България е създаден на 07.06.1990 година като приемник и наследник на основания през 1907 година ОБЩ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЪРГОВЦИ (ОСБТ).

 

Съюзът на търговците в България е сдружение с нестопанска цел и е представител на работодатели от сферата на търговията.

В съюза членуват над 30 юридически и физически лица. Негови членове са държавни и кооперативни организации, акционерни, общински и частни дружества, техни поделения и други физически и юридически лица, които осъществяват разрешена търговска дейност.

 

 Основни цели и задачи на СТБ:


1. Основни цели на Съюза са:

    - Сдружаване на търговците в България, общо, по браншове и региони независимо от формите на собственост, за постигане на максимална ефективност от дейността им;
    - Защита на професионалните интереси и правата на членовете на съюза, издигане престижа на търговската професия пред обществото, държавата, държавните органи, производителите, политическите, синдикалните и другите организации в страната и чужбина;
    - Спазване на търговската етика, правила и обичаи, недопускане на нелоялна конкуренция, монополизъм и спекулативни действия, ощетяващи партньорите.


2. Задачи на СТБ:


    - осигуряване на своевременна и обективна информация на членовете на организацията за ефективна адаптация към пазарната конюнктура и перспективите за развитие на дейността;
    - проучване ефективността от прилагането на нормативните актове и прави предложения за тяхното усъвършенстване с оглед интересите на обществото и членовете на организацията;
    - набиране, обработка и предоставяне на членовете на съюза на информация за най-новите научно-технически, търговски и маркетингови постижения в страната и чужбина;

    - съдействие при създаването на нови фирми и оказва помощ при подготовката на проектодоговори, организиране на преговори и др.;

    - отстояване на браншовите искания на членовете на съюза пред държавните институции;
    - съдействие за внедряване и разширяване на принципите на добрата търговска практика.


Основни дейности и подходи на браншовата организация за постигане на набелязаните цели и задачи


    -  участва по покана или проявява инициатива за разработването на проекти на закони, национални програми, нормативни и други актове в областта на търговията и отстоява становища по тях пред компетентните органи, като използва всички законови средства;

    -  организира по искане на членовете си срещи на специалисти, стокови борси, договаряне на стоки, аукциони, изложби и други търговски мероприятия в страната и чужбина;

    - организира създаването и воденето на регистър на фирми, които извършват производствена, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, за тяхното участие и роля на вътрешния и външния пазар;

    - организира по своя инициатива или по искане на членовете си професионални курсове, симпозиуми, конференции и др. за повишаване на квалификацията и издигане на професионалното ниво на ръководителите, експертите и другите работещи в областта на търговията;

 

Контакти (Съюз на търговците в България)


Интернет сайт: http://www.stbg.biz

Телефон: 02/9813534

Председател - Рачо Цветков

e-маil: rtsvetkov40@abv.bg

Секторен референт - Виолина Васова

e-mail: vi_vas@mail.bg